د فعالو کارنانو لړليک

Jump to navigation Jump to search
دا د هغو کارنانو لړليک دی چې په تېرو ۳۰ ورځو کې يې ونډې ترسره کړي.

تاسو د دې پاڼې هغه نسخه ګورئ، کومه چې به ممکنن ۱ ورځ، ۶ ساعته او ۵۰ ثانيې زړه وي.

د فعالو کارنانو لړليک