کارن ونډې

ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل
د ونډو پلټنه
 
 
      
 
   

دې شرطونو سره سم بدلونونه و نه موندل شول.