د نوو دوتنو انځورتون

Jump to navigation Jump to search

همدا ځانگړی مخ، وروستنۍ پورته شوې دوتنې ښکاره کوي.

چاڼگر