د کارن حقوق

Jump to navigation Jump to search
کارن ډلې سمبالول  

د "Muhraz" په نوم هېڅ کوم گڼون نشته. لطفاً خپل د نوم ليکلې بڼې ته ځير شی چې پکې تېروتنه نه وي.