د ورگرځېدنو لړليک

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۷:۴۵, ۱۶ مې ۲۰۲۱ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. Aback ←‏ aback
 2. Abandon ←‏ abandon
 3. Abandoned ←‏ abandoned
 4. Abandonee ←‏ abandonee
 5. Abandonment ←‏ abandonment
 6. Abase ←‏ abase
 7. Abased ←‏ abased
 8. Abasement ←‏ abasement
 9. Abash ←‏ abash
 10. Abashment ←‏ abashment
 11. Abate ←‏ abate
 12. Abatement ←‏ abatement
 13. Abaxial ←‏ abaxial
 14. Abbess ←‏ abbess
 15. Abbey ←‏ abbey
 16. Abbot ←‏ abbot
 17. Abbreviate ←‏ abbreviate
 18. Abbreviation ←‏ abbreviation
 19. Abdicate ←‏ abdicate
 20. Abdication ←‏ abdication
 21. Abdomen ←‏ abdomen
 22. Abduction ←‏ abduction
 23. Abecedarian ←‏ abecedarian
 24. Abed ←‏ abed
 25. Aberrate ←‏ aberrate
 26. Aberration ←‏ aberration
 27. Abet ←‏ abet
 28. Abettor ←‏ abettor
 29. Abeyance ←‏ abeyance
 30. Abeyant ←‏ abeyant
 31. Abhor ←‏ abhor
 32. Abhorrence ←‏ abhorrence
 33. Abhorrent ←‏ abhorrent
 34. Abide ←‏ abide
 35. Abider ←‏ abider
 36. Ability ←‏ ability
 37. Abject ←‏ abject
 38. Abjure ←‏ abjure
 39. Ablation ←‏ ablation
 40. Ablative ←‏ ablative
 41. Ablaze ←‏ ablaze
 42. Able ←‏ able
 43. Able-bodied ←‏ able-bodied
 44. Abloom ←‏ abloom
 45. Ablush ←‏ ablush
 46. Ablution ←‏ ablution
 47. Abnegate ←‏ abnegate
 48. Abnegation ←‏ abnegation
 49. Abnegator ←‏ abnegator
 50. Abnormal ←‏ abnormal

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل