د گاجېټ کارېدنې شمار

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۷:۴۵, ۱۶ مې ۲۰۲۱ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دا لښتيال په همدغه ويکي باندې د هغو کارنانو شمېر ښکاره کوي چې بېلابېل گاډجېټونه يې ځانته چارن کړي. کېدای شي په دې لړليک کې هغه گاډجېټونه هم وي چې لا تر اوسه پورې نه وي.

گاډجېټد کارنانو شمېرفعاله کارنان
BlockInfoتلواليزتلواليز
CodeLinksتلواليزتلواليز
DocTabsتلواليزتلواليز
JavascriptHeadingsتلواليزتلواليز
LegacyScriptsتلواليزتلواليز
MonobookSmallerHeadingsتلواليزتلواليز
PatrollingEnhancementsتلواليزتلواليز
RevdelInfoتلواليزتلواليز
HotCat۱۱۰
purgetab۹۰
UTCLiveClock۹۰
RegexMenuFramework۹۰
WiktCountryFlags۹۰
WiktAddProminentInterwiki۹۰
vectorTabs۸۰
DefSideBoxes۸۰
WiktAccFormCreation۸۰
CommentsInLocalTime۷۰
TabbedLanguages۷۰
WiktSidebarTranslation۷۰
WiktPreviewRightTOCs۷۰
FastRevert۷۰
searchFocus۷۰
disableTargetedTranslations۶۰
disableRhymesEdit۶۰
Navigation_popups۶۰
disableEditorJs۵۰
QQ۳۰
DotsSyntaxHighlighter۳۰
DeveloperEditorTweaks۳۰
VectorClassic۲۰
MoveNoNSCombo۲۰
LogoTiles۲۰
U2693۲۰
LatnMentionBold۲۰
SmallRC۲۰
RoundBullets4Lists۲۰
OrangeLinks۲۰
aWa۱۰
HideLogo۱۰
FastRollback۱۰