لږ مخليدل شوي مخونه

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۰۱:۱۵, ۱۳ مې ۲۰۲۱ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

Updates for this page are running twice a month.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. پېرکی‎‏ (۱ بڼه)
 2. اپس ډنډۍ‎‏ (۱ بڼه)
 3. کپه کول‎‏ (۱ بڼه)
 4. پليت‎‏ (۱ بڼه)
 5. حق السکوت‎‏ (۱ بڼه)
 6. تيودوليټ‎‏ (۱ بڼه)
 7. شکايت‎‏ (۱ بڼه)
 8. خپللاسي‎‏ (۱ بڼه)
 9. بډي مار‎‏ (۱ بڼه)
 10. شفا‎‏ (۱ بڼه)
 11. خونچه‎‏ (۱ بڼه)
 12. کارشکني‎‏ (۱ بڼه)
 13. خوش آمدگره‎‏ (۱ بڼه)
 14. تولمشر‎‏ (۱ بڼه)
 15. ښاخه‎‏ (۱ بڼه)
 16. بياسته‎‏ (۱ بڼه)
 17. جنجنړ‎‏ (۱ بڼه)
 18. خندور‎‏ (۱ بڼه)
 19. سکول‎‏ (۱ بڼه)
 20. بودو‎‏ (۱ بڼه)
 21. ابراء‎‏ (۱ بڼه)
 22. جرأت‎‏ (۱ بڼه)
 23. سونگن‎‏ (۱ بڼه)
 24. афганская‎‏ (۱ بڼه)
 25. ډېر ژبيزوالى‎‏ (۱ بڼه)
 26. خرپانډی‎‏ (۱ بڼه)
 27. تراتيزک‎‏ (۱ بڼه)
 28. سخته‎‏ (۱ بڼه)
 29. خاورې ډيرۍ کول‎‏ (۱ بڼه)
 30. دوىساز قانون جوړوونکى‎‏ (۱ بڼه)
 31. زړه کول‎‏ (۱ بڼه)
 32. غچي‎‏ (۱ بڼه)
 33. دما‎‏ (۱ بڼه)
 34. چيخوړی‎‏ (۱ بڼه)
 35. ريډيشن‎‏ (۱ بڼه)
 36. چغلي‎‏ (۱ بڼه)
 37. زرتله‎‏ (۱ بڼه)
 38. دروندوالی‎‏ (۱ بڼه)
 39. پخسول‎‏ (۱ بڼه)
 40. ريږديدل‎‏ (۱ بڼه)
 41. عافيت‎‏ (۱ بڼه)
 42. چادي چکمار‎‏ (۱ بڼه)
 43. پڅه ژبه‎‏ (۱ بڼه)
 44. رصد خانه‎‏ (۱ بڼه)
 45. راننوتل‎‏ (۱ بڼه)
 46. برم‎‏ (۱ بڼه)
 47. پېغام رسونه‎‏ (۱ بڼه)
 48. ټايپسټ‎‏ (۱ بڼه)
 49. اپن‎‏ (۱ بڼه)
 50. دا وخت‎‏ (۱ بڼه)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل