لنډ مخونه

Jump to navigation Jump to search

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. (پېښليک) ‏گوږوی ‏[۲ بايټونه]
 2. (پېښليک) ‏گډۍ ‏[۳ بايټونه]
 3. (پېښليک) ‏گواټی ‏[۳ بايټونه]
 4. (پېښليک) ‏گنډياره ‏[۳ بايټونه]
 5. (پېښليک) ‏انځر ‏[۳ بايټونه]
 6. (پېښليک) ‏آرټ ‏[۳ بايټونه]
 7. (پېښليک) ‏گېلېدل ‏[۴ بايټونه]
 8. (پېښليک) ‏گېلول ‏[۴ بايټونه]
 9. (پېښليک) ‏گښت ‏[۴ بايټونه]
 10. (پېښليک) ‏گړېدل ‏[۴ بايټونه]
 11. (پېښليک) ‏گړز ‏[۴ بايټونه]
 12. (پېښليک) ‏گيله گی ‏[۴ بايټونه]
 13. (پېښليک) ‏گوډ ‏[۴ بايټونه]
 14. (پېښليک) ‏گونگۍ ‏[۴ بايټونه]
 15. (پېښليک) ‏گومنځ ‏[۴ بايټونه]
 16. (پېښليک) ‏گوتکۍ ‏[۴ بايټونه]
 17. (پېښليک) ‏اميد ‏[۴ بايټونه]
 18. (پېښليک) ‏امير ‏[۴ بايټونه]
 19. (پېښليک) ‏اورمکی ‏[۴ بايټونه]
 20. (پېښليک) ‏امکه ‏[۵ بايټونه]
 21. (پېښليک) ‏گړۍ ‏[۵ بايټونه]
 22. (پېښليک) ‏گړيال ‏[۵ بايټونه]
 23. (پېښليک) ‏گډه امۍ ‏[۵ بايټونه]
 24. (پېښليک) ‏گومبوری ‏[۵ بايټونه]
 25. (پېښليک) ‏اموخت ‏[۵ بايټونه]
 26. (پېښليک) ‏انتخابېدل ‏[۵ بايټونه]
 27. (پېښليک) ‏انساني ‏[۵ بايټونه]
 28. (پېښليک) ‏آرين ‏[۵ بايټونه]
 29. (پېښليک) ‏اوربوز ‏[۵ بايټونه]
 30. (پېښليک) ‏گېلن ‏[۶ بايټونه]
 31. (پېښليک) ‏گډوونی ‏[۶ بايټونه]
 32. (پېښليک) ‏گټۍ ‏[۶ بايټونه]
 33. (پېښليک) ‏گيتار ‏[۶ بايټونه]
 34. (پېښليک) ‏گوگ ‏[۶ بايټونه]
 35. (پېښليک) ‏گنگوسی ‏[۶ بايټونه]
 36. (پېښليک) ‏انبور ‏[۶ بايټونه]
 37. (پېښليک) ‏اندرکۍ ‏[۶ بايټونه]
 38. (پېښليک) ‏انرجي ‏[۶ بايټونه]
 39. (پېښليک) ‏انغسه ‏[۶ بايټونه]
 40. (پېښليک) ‏اوبلنول ‏[۶ بايټونه]
 41. (پېښليک) ‏گړبا گړبا ‏[۷ بايټونه]
 42. (پېښليک) ‏گونگه روزه ‏[۷ بايټونه]
 43. (پېښليک) ‏گوتمه ‏[۷ بايټونه]
 44. (پېښليک) ‏اوبدنه ‏[۷ بايټونه]
 45. (پېښليک) ‏گيڼه ‏[۸ بايټونه]
 46. (پېښليک) ‏گونډه وهل ‏[۸ بايټونه]
 47. (پېښليک) ‏گواښگر ‏[۸ بايټونه]
 48. (پېښليک) ‏گنډېری ‏[۸ بايټونه]
 49. (پېښليک) ‏انتروشی ‏[۸ بايټونه]
 50. (پېښليک) ‏انتقادي ‏[۸ بايټونه]

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل